Ellátótér Egyesület

Az Ellátótér Próbaterem és Zenészellátó üzemeltetője az Ellátótér Egyesület

Az egyesület Alapszabálya

Az Ellátótér Egyesület 2013.10.06-i közgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el.

I.

Az Egyesület adatai

1. Az Egyesület neve: Ellátótér Egyesület

2. Az Egyesület székhelye: 1064 Budapest, Rózsa utca 44. alagsor A/24.

3. Az Egyesület működési területe: Magyarország

II.

Az Egyesület célja és feladatai

1. Az Egyesület célja:

Az Egyesület célja a magyarországi kultúra, ezen belül előadó művészet és képzőművészet támogatásában való aktív részvétel, ezeknek, az egyesület alapító és későbbi tagjai által szervezett magyarországi képviselete.

Az Egyesület elsődleges célja egy olyan művészeti és sport tevékenységre alkalmas közeg megteremtése, ahol az Egyesület tevékenységei iránt érdeklődők kedvezményesen tudnak megfelelő körülmények között dolgozni, munkájukat végezni, fejlődni, előre jutni, tanulni, az ehhez szükséges helyi és technikai feltételek megteremtése, és fenntartása.

Az Egyesület tagjain kívül más is részesülhet az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokból.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, azoknak támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

 

2. Az Egyesület feladatai:

 • Az egyesület feladata a művészek produktumainak népszerűsítése, terjesztése internetes csatornákon, és rendezvényeken.
 • A magyar könnyűzenei művek szerzőit érintő döntéshozó testületek tevékenységével kapcsolatos információk átadása, és egyéb tanácsadás nyújtása, ami előnyösen segíti a művészek pályájának fejlődését.
 • Az egyesület cél szerinti tevékenységében részt vevők számára sportolási, mozgási lehetőségek (tánc, jóga) biztosítása szakképzett oktatók segítségével.
 • Az egyesület céljainak eléréséhez szükséges helyi és technikai feltételek megteremtése, fenntartása.

 

3. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

4. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

III.

Az Egyesület tagsága

1. Az Egyesületnek tagja az lehet,

1.1  természetes személy esetén:

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

d) és akik (amelyek) magukévá teszik az Egyesület célkitűzéseit.

 

1.2  jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:

a) amely elfogadja az egyesület céljait, és

b) az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, és

c) írásban nyilatkozik belépési szándékáról

2. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az alapszabályt a benne foglalt célokkal együtt elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Egyesület Elnöke, távollétében Alelnöke jóváhagyja. A felvételi kérelmet írásban, az Egyesület Elnökének, távollétében Alelnökének kell benyújtani. A jelöltnek a felvételi kérelemben nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri és elfogadja, és hogy a tagsági kötelezettségek teljesítését vállalja.

3. A tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöke, távollétében Alelnöke dönt.

4. Az egyesület tagjának jogai, és kötelezettségei:

a) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein;

b) választhat és választható az egyesület szerveibe;

c) részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben

d) köteles az Egyesület alapszabályát, az Egyesület szerveinek határozatait megtartani;

e) köteles az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását a tőle elvárható módon elősegíteni;

f) köteles az éves tagdíjat befizetni.

5. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel online űrlap kitöltésével, vagy írásos felvételi kérelem alapján történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

6. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják.

7. Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.

8. A tagsági viszony megszűnik:

 • a tag halálával,
 • az Egyesület megszűnésével,
 • a tag kilépésével,
 • a tag kizárásával,
 • a tag megszűnésével.

9. Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül

 • azt a tagot, aki hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása csak abban az esetben eredményezheti a tag kizárását, ha a tag fizetési felszólítás után sem fizeti meg a tagdíjhátralékot, és a kötelezettség elmulasztása a tagnak felróható, azaz saját hibájából nem fizette meg a tagdíjat.
 • azt, akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyektől eltiltott.

Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt.

A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

A kilépési szándékot az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépő tag kilépettnek tekinthető az Elnökséghez megküldött lemondó nyilatkozatával, amikor az az Elnökséghez megérkezik.

10. A tagdíjat az elnök javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.

IV.

Az Egyesület szervezete

1. Az Egyesület szervei:

Közgyűlés,

Elnökség.

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes, meghívóban figyelmeztetni kell a meghívottakat arra, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

3. A Közgyűlést össze kell hívni:

 • ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
 • ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek.

4. A Közgyűlés összehívása az elnök feladata.

5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező rendes tagok több mint a fele jelen van.

6. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat.

A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök és két tanú hitelesít.

7. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő egyesülésének a kimondása;
 • az Alapszabály elfogadása és módosítása;
 • tisztségviselők megválasztása és visszahívása;
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
 • döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

8. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

9. A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:

 • az Alapszabály elfogadásához, módosításához;
 • az Egyesület feloszlásához, más Egyesülettel történő egyesülés kimondásához;
 • a tag kizárásával kapcsolatos határozatához,
 • tisztségviselő visszahívásához.

10. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapja.

11. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdekének védelme vagy közérdek ezt szükségessé teszi.

12. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

13. Elnökség

Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban – a kizárólagos hatásköröket kivéve – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az Elnökséget az Elnök, írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség határozatképes, ha az elnök és az alelnök is jelen van, döntéshozatal egyhangú egyetértés esetén történik.

14. A kéttagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából 5 éves időtartamra.

15. Az Elnökség feladata és hatásköre:

 • tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás;
 • a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység;
 • az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves programok, költségvetés megvitatása és elfogadása;
 • az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása;
 • az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
 • személyzeti munka irányítása;
 • tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
 • az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos eljárás;
 • minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Elnökség hatáskörébe von.

Az Elnökség tagja az lehet,

 • aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
 • a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
 • aki magyar állampolgár, vagy
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
 • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

16. Az Egyesület tisztségviselői

Az Egyesület tisztségviselője az a természetes személy lehet,

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

Az Egyesület elnöke

Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

Az Elnök feladata és hatásköre:

 • az Egyesület tevékenységének irányítása;
 • a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése;
 • döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
 • a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése;
 • kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
 • irányítja az Elnökség munkáját;
 • vezeti az Elnökség üléseit;
 • képviseli az Egyesületet;
 • intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 • összehívja az Elnökség üléseit;
 • vezeti az ügyintéző apparátust;
 • irányítja az Egyesület gazdálkodását;
 • utalványozási jogot gyakorol;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.

17. Az Egyesület alelnöke

Az Elnököt távollétében az alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

18. Megszűnik a tisztségviselői megbízás:

a.) a megbízás időtartamának lejártával,

b.) visszahívással,

c.) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,

d.) lemondással,

e.) elhalálozással.

19. A vezető tisztségviselők visszahívása

(1) Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az elnök köteles 30 napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha

a) magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes,

b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti,

c) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el.

(2) Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére is vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új elnökjelöltről is dönteni kell.

(3) A vezető tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő közgyűlésre a visszahívni kívánt vezető tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett vezető tisztségviselő védekezését és álláspontját a közgyűlés előtt ismertesse.

(4) A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott vezető tisztségviselők hivatali ideje megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők hátralévő hivatali idejével. A leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart.

V.

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása

1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt.

2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:

 • éves tagsági díj
 • magán és jogi személyek támogatásai;
 • az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
 • rendezvény bevétel;
 • egyéb bevételek.

3. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek.

4. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.

5. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.

VI.

Az Egyesület megszűnése

 1. Az egyesület megszűnik, ha

a)      az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad)

b)      a legfőbb szerve a feloszlásról határoz,

c)      a bíróság feloszlatja,

d)     a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja a megszűnését,

e)      a fizetésképtelensége miatt indul eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.