Ellátótér Egyesület

Az Ellátótér Próbaterem és Zenészellátó üzemeltetője az Ellátótér Egyesület

Beszámolók

Beszámoló 2014

     
    Előző év   Tárgyév  ezer Forint
  Előző év helyesbítése      
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)          
A. Befektetett eszközök 0 0   4 000
  I. Immateriális javak 0 0   0
  II. Tárgyi eszközök 0 0   4 000
  III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0   0
B. Forgóeszközök       0
  I. Készletek       0
  II. Követelések       0
  III. Értékpapírok       0
  IV. Pénzeszközök       0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN   0 0   4 000
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)          
C. Saját tőke 0 0   0
  I. Induló tőke/jegyzett tőke 0 0   0
  II. Tőkeváltozás/eredmény 0 0   0
  III. Lekötött tartalék 0 0   0
  IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 0 0   0
  V. Tárgyévi erdemény váll tevékenységből 0 0   0
D. Tartalék 0 0   0
E. Céltartalékok 0 0   0
F. Kötelezettségek 0 0   0
  I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0   0
  II. Rövid lejáratú kötelezettségek 0 0   0
FORRÁSOK ÖSSZESEN          
    0 0   0
    Nyomtatva: 2015.05.20 21.49.57

 

    

     
  Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység   Összesen  
  előző év   előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév
      helyesbítése     helyesbítése     helyesbítése  
A. Végleges pénzbevételek,                    
elszámolt bevételek (I+II)   0 0 5 036 0 0 0 0 0 5 036
I. Pénzügyileg rendezett                    
bevételek   0 0 5 036 0 0 0 0 0 5 036
ebből:                    
- tagdíj, alapítótól kapott                    
befizetés   0 0 37 0 0 0 0 0 37
- támogatások   0 0 278 0 0 0 0 0 278
- egyéb bevételek   0 0 4 721 0 0 0 0 0 4 721
II. Pénzbevételt nem jelentő                    
bevételek   0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Végleges pénzkiadások,                  
  elszámolt ráfordítások                  
  (III+IV+V+VI) 0 0 4 702 0 0 0 0 0 4 702
III. Ráfordításként                    
érvényesíthető kiadások   0 0 4 702 0 0 0 0 0 4 702
IV. Ráfordítást jelentő                    
eszközváltozások   0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Ráfordítást jelentő                    
elszámolások   0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Ráfordításként nem                    
érvényesíthető kiadások   0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Tárgyévi pénzügyi eredmény                    
(I-III-VI)   0 0 334 0 0 0 0 0 334
D. Nem pénzbeli realizált                    
eremény [II-(IV+V)]   0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Adózás előtti eredmény                    
(I+II)-(III+IV+V)   0 0 334 0 0 0 0 0 334
        Nyomtatva: 2015.05.20 21.49.57

 

       
Alaptevékenység   Vállalkozási tevékenység   Összesen  
előző év   előző év tárgyév előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév
    helyesbítése     helyesbítése     helyesbítése  
F. Fizetendő társasági adó                  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Adózott eredmény (E-F)                  
  0 0 334 0 0 0 0 0 334
H. Jóváhagyott osztalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Tárgyévi eredmény (G-H) 0 0 334 0 0 0 0 0 334
Tájékoztató adatok                  
A. Központi költségvetési                  
támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Helyi önkormányzati                  
költségvetési támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Az Európai Unió strukturális                  
alapjaiból, illetve a Kohéziós                  
Alapból nyújtott támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D. Normatív támogatás                  
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. A személyi jövedelamadó                  
meghatározott részének adózó                  
rendelkezése szerinti felhasz-                  
nálásáról szóló 1996. évi CXXVI. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
törvény alapján kiutalt összeg                  
F. Közszolgáltatási bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Végleges pénzbevételekből,                  
elszámolt bevételekből a köz-                  
hasznú tevékenység bevétele 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H. Végleges pénzkiadásokból,                  
elszámolt ráfordításokból a köz-                  
hasznú tevékenység érdekében 0 0 0 0 0 0 0 0 0
felmerült pénzkiadás, ráfordítás                  
I. Végleges pénzkiadásokból,                  
elszámolt ráfordításokból a                  
személyi jellegű ráfordítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ebből: vezető tisztségviselők                  
juttatásai 0 0 0 0 0 0 0 0 0